Kirjoitukset kategoriassa HSE (Q)

Ensiavun tarve työpaikoilla

maanantai 27. maaliskuuta 2023

Ensiavun varmistaminen työpaikalla on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria sekä työntekijöiden hyvinvointia. VALTO360° toimintaympäristö on visuaalinen näkymä yrityksen turvallisuusinfrastuktuuriin perehdytyksessä, koulutuksessa sekä tukena kohteessa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, jossa  otetaan huomioon myös työpaikan erityispiirteet ja mahdolliset riskit. 

Tarvittaessa ensiapuvalmius suunnitellaan yhteistyössä väestönsuojelu- ja pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa, jossa huomioidaan erityisesti valmiudet suuronnettomuuksissa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden arvioinnin lisäksi on myös tärkeää varmistaa, että tarpeeksi henkilöstöä on koulutettu ensiaputaitoihin, ja että koulutettuja henkilöitä on aina saatavilla työpaikalla. Turvallisuudesta vastaavien on myös huolehdittava esimerkiksi teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla, että ensiaputarvikkeet ja -välineet ovat helposti saatavilla ja suojavarusteet käytettävissä. Kokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava, ettei kaikki mene aina kuin Strömsössä, poikkeustilanteet, kuten luonnonkatastrofit ja terrori-iskut, tulisi ottaa huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa. 

Työpaikoilla, toimenkuvasta ja toimintaympäristöstä riippuen, saattaa myös esiintyä tilanteita, jotka aiheuttavat ahdistusta, pelkoa tai muita psyykkisiä oireita. Lisäksi on huomioitava myös työntekijöiden erilaiset fyysiset rajoitteet, sairaudet ja vammat, joita saattaa esiintyä työpaikalla. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä tilanteet, ja tarjota tarvittaessa tukea sekä ohjausta työntekijöille. 

Huolellisesti kartoitetut skenaariot ja toimintasuunnitelmat parantavat turvallisuuskuvaa ja ensiapuvalmiutta eri tilanteissa. Ja aina on hyvä pitää mielessä, että suunnitelmat toimivat vasta kun kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä ja osaavat toimia tilanteen ollessa päällä.

Ensiapuvalmius on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säännöllinen ensiapukoulutus ja koulutettujen henkilöiden saatavuus kaikkina aikoina takaavat sen, että työpaikalla ollaan valmiita vastaamaan mahdollisiin ensiaputilanteisiin. VALTO360° sisältää työkalut ja valmiuden parantaa työturvallisuutta ja ensiapuvalmiutta, visuaalisessa ja palkitsevassa verkkoympäristössä.

Lisätietoa:

Lassi Halme, turvallisuusasiantuntija >
Timo Juhola, VALTO ratkaisut >

HSE sekä alueturvallisuus

tiistai 7. maaliskuuta 2023

VALTO360º lisää työntekijöiden turvallisuuskulttuuria helppokäyttöisyydellä ja selkeydellään, sekä auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuus- ja laatuvaatimustasoa.

KOKONAISKUVA KOHTEESTA

VALTO järjestelmään koottu tieto on lähes suoraan käytettävissä parantamaan HSE- ja turvallisuustoimintoja sekä -seurantaa. Jokaiseen POI-pisteeseen on mahdollista lisätä, muun dokumentaation lisäksi, kaikki turvallisuuteen liittyvä ja huomioitava informaatio, sekä merkitä ne selvästi erottuvilla ikoneilla pohjapiirustuksiin ja 360º-kuviin, sekä QR-tarroilla fyysiseen tilaan.Eri tasoilla (layer) olevat kokonaisuudet, kuten painelaitteet, sähkölaitteistot, HSE ym. toiminnot ovat tarkasteltavissa omina selkeinä kokonaisuuksina. Mikäli tarvitaan esimerkiksi tietoa painelaitteen turvallisesta käytöstä tai sen elinkaarihistoriasta, ne löytyvät omana selkeänä kohtana POI-pisteestä.

PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS

VALTO parantaa työ- ja henkilöturvallisuutta toiminnan eri alueilla ja tasoilla, sekä optimoi turvallisuushenkilöstön toimintaa. Edut tulevat selkeimmin esille alueeseen ja tehtäviin perehdyttämisessä sekä koulutuksessa. Toiminta-alueeseen tutustuminen, interaktiivisten harjoitusten ja simulaatioiden avulla muodostuu ymmärrys turvallisuuskäytäntöjen tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen yleisesti.

LIIKKUMINEN JA VAARA-ALUEET

Tuttu ympäristö helpottaa liikkumista ja varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin. Ennakkotutustuminen kohteeseen, navigoimalla virtuaalisessa 360º kopiossa toimipaikasta, tekee alueen ja kojeet tutuksi, jolloin myös vaara-alueet ja riskialttiit paikat ovat jo ennakkoon tiedossa. Tämä auttaa vaarallisten tilanteiden harjoittelua ja käsittelyä ennen fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Digitaalisen kaksosen POI -merkinnät näyttävät huomioitavat kohteet, ja samalla ohjaa työntekijöitä navigoimaan ja toimimaan työympäristössä turvallisesti.

VIERAILIJAT & ALIHANKKIJAT

Työympäristössä vierailee myös työntekijöitä, jotka tulevat tekemään jotain tiettyä, tai erikoisosaamista vaativaa tehtävää. VALTO interaktiivisella porttikoulutuksella voidaan lyhentää perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä nopeuttaa kohteiden löytämistä ja dokumentaation saatavuutta.

VALTO KAMERA

Yleisesti valvonnassa käytettävä UVP -kameravalvontajärjestelmä on integroitu suoraan VALTO järjestelmään. Tämä auttaa laajentamaan etävalvontaa, seuraamaan alueella liikkuvia ja antavat hälytyksen mikäli asiatonta liikettä havaitaan esimerkiksi vaarallisella alueella tai alueelle on tunkeuduttu luvattomasti. 

Tässä blogissa käsiteltiin lyhyesti kuinka sitä, kuinka VALTO voi auttaa HSE- ja aluevalvonnassa. VALTO auttaa perehtymään toimintaympäristöön omaehtoisesti interaktiivisessa “metaversumissa”. Laajempiin ja syvemmälle meneviin koulutuskokonaisuuksiin on olemassa VALTO Koulutus lisäosa, joka sisältää omaehtoiseen oppimiseen tarkoitetun ympäristön.

Kiinnostaako? 
Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Alkusammutuskalusto VALTO360° ympäristössä

keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Vastuu pikapalopostien toimintakunnosta ja saatavuudesta on aina kiinteistön omistajalla ja haltijalla. Jokaisen kiinteistöissä, teollisuus- ja tuotantotila-alueilla työskentelevän on tunnettava alkusammutuskalustojen sijainnit. 
 
Alkusammutuskalustoa ei saa poistaa tai siirtää omatoimisesti, sillä jokaisen on pystyttävä luottamaan oppimiinsa alkusammutuskaluston sijainteihin. Niiden oikea sijoittelu saattaa olla myös rakennuksen käyttöluvan ehtona. 

Alkusammutuskalustot ovat merkitty VALTO360° ympäristössä pohjapiirrokseen ja 360° -kuviin, joista ne ovat helppo käydä läpi.

VALTO360° kohdepisteeseen voidaan liittää tarvittavat dokumentit: 

  • kohteen alkusammutuskaluston valinta 
  • sammutinmääräykset (palo- ja teholuokat) 
  • määräaikaistarkastustodistukset 
  • enimmäishuoltovälit 
  • palotarkastuspöytäkirjat
  • pikapalopostin letkun koeponnistuksen ajankohta 

Pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut koeponnistaa viiden vuoden välein. Muistutukset näistä tarkastuksista on helppo liittää VALTO360° kohdepisteeseen, jolloin vastuuhenkilön on helppo seurata tarkastusten toteutumista.

Puhtaus ja järjestys

keskiviikko 22. syyskuuta 2021

Turvallinen työympäristö on siisti. Puhtaanapito on tärkeä osa turvallisuutta. Kulkuväylät ja laitteiden ja koneiden edustat tulee olla luokse päästävissä. Etenkin ensiapu- ja sammutuskalustopisteiden tulee olla helposti ja nopeasti saavutettavissa. Tutusta ja jokapäiväisestä työympäristöstä voi olla joskus vaikea havaita näitä epäkohtia. Ulkopuolinen henkilö voi huomata puutteet, joita kohteessa vakituisesti työskentelevät eivät havaitse. Joskus havainnointia voi helpottaa myös keräämällä visuaalista dataa omasta ympäristöstä. Kuvat ja videot tukevat raportointia ja voivat toimia jopa paremmin kuin kirjallinen data. VALTO360° auttaa pitämään paikat järjestyksessä.

Työturvallisuus

torstai 25. helmikuuta 2021

Tärkein turvallisuuteen vaikuttava tekijä olet sinä

Teollisuus- ja tuotantoympäristöt ovat haastavia työympäristöjä turvallisuuden kannalta. Käytämme erilaisia suojaimia ja kehitämme toimintatapoja varmistaaksemme turvallisuutemme työkohteissa, joissa on tapaturmariski. Mitä suuremmaksi riskit on arvioitu sitä paremmin, pyrimme itsemme suojaamaan. Tärkein turvallisuuteen vaikuttava tekijä on kuitenkin jokainen meistä itse.

Työn suunnittelu, riskien arviointi, koulutus tai tarvittavien suojainten käyttö ovat vain osa turvallisuudesta.

Työkohteessa olevalla, työtä tekevällä henkilöllä on omalla toiminnallaan suuri mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuuteen.

Toimintaympäristöön lisätty informaatio tukee kaikkea toimintaa, lue lisää VALTO360.com/fi